สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว “ชีวาสุขวิทยาลัย”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว “ชีวาสุขวิทยาลัย”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดตัว “ชีวาสุขวิทยาลัย (PIM College of Health & Wellness)” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจะรวมบุคลากรชั้นนำเพื่อฝึกอบรมความรู้ หลักสูตร งานวิจัย ห้องปฏิบัติการพยาบาล (PIM Professional Care Park) อีกทั้งยังเป็นสถานที่เรียน เพื่อผลิตบุคลากรสุขภาพในระดับวิชาชีพแลระดับประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ชีวาสุขวิทยาลัย​มีพันธกิจสำคัญ​ที่​จะเผยแพร่ความรู้​ เป็นแหล่งรวมการศึกษา​ การวิจัย​ และคลังความรู้ด้านสุขภาพ​ของบุคคลทุกช่วงวัย ชุมชนสังคม ตลอดจนการฝึกอบรมระดับสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ

พร้อมด้วยแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตระหนักรู้ การดูแลรักษา ภูมิปัญญา และนวัตกรรม โดยชีวาสุขวิทยาลัยจะเป็นองค์กรที่จะสร้างบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในระดับวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดากล่าวต่อว่า โดยในจุดเริ่มต้นของการตั้งชีวาสุขวิทยาลัยนั้นมาตากเริ่มแรกเราได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นจึงคิดว่าชีวาสุขวิทยาลัยจะมาสร้างความเชื่อมั่นและบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการการศึกษาและแวดวง Health & Wellness ยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินงานภายใต้หัวใจหลัก 3 ส่วน คือ

1.คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาการพยาบาล ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.5 ปี เป็นหลักสูตรปริญญาที่สอง

มีเป้าหมายสร้างพยาบาลวิชาชีพนักจัดการยุคใหม่ บนมาตรฐานความเชี่ยวชาญ ทางการพยาบาล อัดแน่นด้วยวิชาการ กระบวนการพยาบาล ทักษะทางภาษา เทคโนโลยี นวัตกรรม วิจัย และความเป็นผู้นำ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เรียนและฝึกปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จังหวัดชลบุรี

2.PIM Care Academy แหล่งรวมความรู้ตามมาตรฐานสุขภาพสากล มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะทั่วไป ความรู้ทางการแพทย์ การพยาบาล เทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ ในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว การประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ งานสัมมนา โครงการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว “ชีวาสุขวิทยาลัย”

รวมถึงสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ เช่น โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER, สัมมนาออนไลน์ Health & Wellness Mega Trend 2023 อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมเครือข่ายองค์กร สถานพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านสุขภาพในทุกมิติ

โดยปัจจุบันได้จัดงานเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น งานประชุมวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการของพยาบาลวิชาชีพ, การอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุ, “Care Angel Program” หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็กทีฟซิลเวอร์ และโครงการอบรมทางด้านการพยาบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

3.Center of Excellence : Research & Innovation ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และค้นคว้าวิจัยด้าน Health & Wellness ด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ผสมผสานกับการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับสุขภาพและระบบสาธารณสุขท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล เช่น การวิจัยประยุกต์ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ การวิจัยด้านสุขภาพในทุกช่วงวัยของบุคคล ด้านชุมชน ด้านสุขภาพจิต ตลอดจนการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอื่น ๆ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในการนำไปใช้และการได้รับการตีพิมพ์ทั้งในทั้งระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย

“อีกตัวแปรสำคัญของการจัดตั้งชีวาสุขวิทยาลัย คือเครือข่ายทางการศึกษาและวิชาชีพ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวิทยากร ควบคู่กับการผลักดันงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางศึกษาใหม่ ๆ

โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อนักศึกษาและบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา, บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC), โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และสถานบริการสุขภาพระดับชุมชนในเขตภาคตะวันออก”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดากล่าวอีกว่า จากข้างต้นแต่ละส่วนคือองค์ประกอบสำคัญของชีวาสุขวิทยาลัย อีกหนึ่ง Knowledge Hub แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งพร้อมสร้างผู้สำเร็จการศึกษาตามแบบฉบับ Work-based Education ให้อยู่ในระบบสาธารณสุขและภาคอุตสาหกรรมด้าน Health & Wellness เช่น พยาบาลวิชาชีพ งานบริบาลผู้สูงอายุ หรือต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ Health & Wellness ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ เจ้าของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศของการมุ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก

สำหรับอนาคตทางวิทยาลัยได้วางแผนทำโครงการสุขภาพอื่น ๆ เดินหน้าสร้างสรรค์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาล, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรด้านสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและองค์กรต่าง ๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mgoldbergclothier.com

UFA Slot

Releated