กระทรวงสาธารณสุข ดัน วันสต็อปเซอร์วิสกัญชา

กระทรวงสาธารณสุข ดัน วันสต็อปเซอร์วิสกัญชา

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ จำเป็นต้องทำให้เกิดการอนุญาตอย่างรวดเร็ว จึงได้วางแผนจัดระบบบริการเบ็ดเสร็จด้านกัญชาขึ้น โดยมีทั้งระบบออนไลน์ ที่กำลังดำเนินการผ่าน application และออนไซต์ คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาต

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการทำงาน ให้ประชาชนได้รับการอนุญาตอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และมีฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตกัญชาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การหารือได้คำนึงถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการให้บริการในระบบ One stop Service จะมีการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูป จำหน่าย และส่งออกรวมถึงให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข ดัน วันสต็อปเซอร์วิสกัญชา

กระทรวงสาธารณสุข ดัน วันสต็อปเซอร์วิสกัญชา

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการแล้ว จะได้มีขยายการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดหรือต้นกล้า เพื่อจะได้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เกิดการบูรณการร่วมกัน

หลังจากประชุมต่อเนื่องกว่า 2 ชั่วโมง ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการด้านข้อมูลและการอนุญาตร่วมกัน และประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติให้เกิดการดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ทราบถึงแนวทางการดำเนินการอย่างถูกต้องด้วยภายใน 2 สัปดาห์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mgoldbergclothier.com

UFA Slot

Releated